Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH DANH HIỆU VÀ THẦN CHÚ CỦA NĂM NGÀN NĂM TRĂM VỊ PHẬT ĐỂ DIỆT TRỪ TỘI CHƯỚNG