Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống