Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ CỨU NGẠ QUỶ DIỆN NHIÊN

PHẬT THUYẾT KINH ĐÀ LA NI THẦN CHÚ CỨU NGẠ QUỶ DIỆN NHIÊN
0