Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MỘT - PHẨM TỰA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM HAI - PHẨM TÁNH CỦA HẠNH LÀNH

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM HAI - PHẨM TÁNH CỦA HẠNH LÀNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM BA - PHẨM PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM BA - PHẨM PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM BỐN - PHẨM LỢI ÍCH TRONG NGOÀI

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM BỐN - PHẨM LỢI ÍCH TRONG NGOÀI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM NĂM - PHẨM NGHĨA CHÂN THẬT

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM NĂM - PHẨM NGHĨA CHÂN THẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM SÁU - PHẨM CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM SÁU - PHẨM CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM BẢY - PHẨM ĐIỀU PHỤC

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM BẢY - PHẨM ĐIỀU PHỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM TÁM - PHẨM BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM TÁM - PHẨM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM CHÍN - PHẨM LỰC VÀ TÁNH BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM CHÍN - PHẨM LỰC VÀ TÁNH BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI - PHẨM BỐ THÍ ĐỘ - BỐ THÍ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI - PHẨM BỐ THÍ ĐỘ - BỐ THÍ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM BA MƯƠI BẢY PHẨM TRỢ ĐẠO

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM NHỮNG PHÁP TRỢ BỒ ĐỀ KHÁC

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM NHỮNG PHÁP TRỢ BỒ ĐỀ KHÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT THIỆN GIỚI - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Ma, Đời Tống