Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương