Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM MỘT - PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM MỘT - PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM HAI - PHẨM ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM HAI - PHẨM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM BA - PHẨM BỐ THÍ LỚN

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM BA - PHẨM BỐ THÍ LỚN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM BỐN - PHẨM NGUỒN GỐC CÁC BỒ TÁT ĐƯỢC THỌ KÝ

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM BỐN - PHẨM NGUỒN GỐC CÁC BỒ TÁT ĐƯỢC THỌ KÝ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 6
PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẨM NĂM - PHẨM BỐ THÍ BA LA MẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẦN SÁU - PHẨM MÔN NHẬP ĐỊNH TAM MUỘI

PHẬT THUYẾT KINH BI HOA - PHẦN SÁU - PHẨM MÔN NHẬP ĐỊNH TAM MUỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm, Đời Bắc Lương