Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH BÁCH DỤ - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Tư Na, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tiêu Tề Cầu Na Tỳ Địa