Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MỘT - PHẨM MỞ ĐẦU PHÁP THOẠI

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MỘT - PHẨM MỞ ĐẦU PHÁP THOẠI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM HAI - PHẨM THỌ LƯỢNG THẾ TÔN

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM HAI - PHẨM THỌ LƯỢNG THẾ TÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM BA - PHẨM PHÂN BIỆT BA THÂN

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM BA - PHẨM PHÂN BIỆT BA THÂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM BỐN - PHẨM ÂM THANH TRỐNG VÀNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM BỐN - PHẨM ÂM THANH TRỐNG VÀNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM NĂM - PHẨM DIỆT TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM NĂM - PHẨM DIỆT TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM SÁU - PHẨM MINH CHÚ TỊNH ĐỊA

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM SÁU - PHẨM MINH CHÚ TỊNH ĐỊA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM BẢY - PHẨM HOA SEN CA TỤNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM BẢY - PHẨM HOA SEN CA TỤNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM TÁM - PHẨM MINH CHÚ KIM THẮNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM TÁM - PHẨM MINH CHÚ KIM THẮNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM CHÍN - PHẨM TRÙNG TUYÊN VỀ KHÔNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM CHÍN - PHẨM TRÙNG TUYÊN VỀ KHÔNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI - PHẨM MÃN NGUYỆN VÌ KHÔNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI - PHẨM MÃN NGUYỆN VÌ KHÔNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM THIÊN VƯƠNG QUAN SÁT

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM THIÊN VƯƠNG QUAN SÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM THIÊN VƯƠNG HỘ QUỐC

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM THIÊN VƯƠNG HỘ QUỐC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM MINH CHÚ LY NHIỄM

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM MINH CHÚ LY NHIỄM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM NGỌC BÁU NHƯ Ý

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM NGỌC BÁU NHƯ Ý

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM ĐẠI BIỆN THIÊN NỮ

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM ĐẠI BIỆN THIÊN NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM TĂNG TRƯỞNG TÀI VẬT

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM TĂNG TRƯỞNG TÀI VẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM KIÊN LAO ĐỊA THẦN

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM KIÊN LAO ĐỊA THẦN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM VƯƠNG PHÁP CHÍNH LUẬN

PHẬT THUYẾT KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM VƯƠNG PHÁP CHÍNH LUẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường