Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn