Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP HAI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BA

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP NĂM

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP NĂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP SÁU

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP SÁU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP TÁM

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA - TẬP TÁM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không