Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MỘT - PHẨM TẬP HỘI

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MỘT - PHẨM TẬP HỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM HAI - PHẨM PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM HAI - PHẨM PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM BA - PHẨM TÂM ĐẠI BI

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM BA - PHẨM TÂM ĐẠI BI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM BỐN - PHẨM GIẢI THOÁT

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM BỐN - PHẨM GIẢI THOÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM NĂM - PHẨM BA LOẠI BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM NĂM - PHẨM BA LOẠI BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM SÁU - PHẨM TU TẬP NGHIỆP BA MƯƠI HAI TƯỚNG

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM SÁU - PHẨM TU TẬP NGHIỆP BA MƯƠI HAI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM BẢY - PHẨM PHÁT NGUYỆN

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM BẢY - PHẨM PHÁT NGUYỆN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI - PHẨM LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI - PHẨM LỢI MÌNH LỢI NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TRANG NGHIÊM MÌNH VÀ NGƯỜI

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TRANG NGHIÊM MÌNH VÀ NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM THÂU PHỤC ĐỆ TỬ

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM THÂU PHỤC ĐỆ TỬ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM THỌ GIỚI

PHẬT THUYẾT BỒ TÁT GIỚI ƯU BÀ TẮC - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM THỌ GIỚI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường