Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MỘT - PHẨM TÔN THẮNG CHÂN NGÔN

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MỘT - PHẨM TÔN THẮNG CHÂN NGÔN

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM BA - PHẨM TRIỆU THỈNH BỔN TÔN

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM BA - PHẨM TRIỆU THỈNH BỔN TÔN

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM BỐN - PHẨM TU DU DÀ PHỤNG HIẾN HƯƠNG HOA

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM BỐN - PHẨM TU DU DÀ PHỤNG HIẾN HƯƠNG HOA

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM NĂM - PHẨM TU DU GIÀ NGŨ TRÍ

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM NĂM - PHẨM TU DU GIÀ NGŨ TRÍ

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM SÁU - PHẨM TU DU DÀ BỔN TÔN CHÂN NGÔN

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM SÁU - PHẨM TU DU DÀ BỔN TÔN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM BẢY - PHẨM TU DU DÀ HỌA TƯỢNG

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM BẢY - PHẨM TU DU DÀ HỌA TƯỢNG

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM TÁM - PHẨM ĐẠI QUÁN ĐẢNH MẠN ĐÀ LA

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM TÁM - PHẨM ĐẠI QUÁN ĐẢNH MẠN ĐÀ LA

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM CHÍN - PHẨM CHỨNG DU DÀ TẤT ĐỊA

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM CHÍN - PHẨM CHỨNG DU DÀ TẤT ĐỊA

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MƯỜI - PHẨM DU DÀ HỘ MA

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MƯỜI - PHẨM DU DÀ HỘ MA

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM DU DÀ CẦU HỘ PHÁP

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM DU DÀ CẦU HỘ PHÁP

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM NHẬP THÀNH TỰU CẢNH GIỚI

PHÁP NGHI QUỸ TÔN THẮNG PHẬT ĐỈNH TU DU GIÀ - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM NHẬP THÀNH TỰU CẢNH GIỚI

Hán dịch: Ngài Thiện Vô Uý
Việt dịch: Sa Môn Thích Quảng Trí