Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT - TẬP MỘT

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT - TẬP MỘT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT - TẬP HAI

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT - TẬP HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT - TẬP BA

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT - TẬP BA

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa