Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
 

CHƯƠNG SÁU

SO SÁNH VIỆC TRÌ TRAI 

VÀ LÀM PHƯỚC
 

Hỏi: Người Niệm Phật phải trì trai không?

Đáp: Phải. Niệm Phật cũng cần phải trì trai. Hòa Thượng Đại Hạnh từ nhỏ đến già trì trai không khuyết.

Hỏi: Trì trai được bao nhiêu công đức?

Đáp: Kinh Đại Vân Mật Tạng nói trì trai có năm thời: Giờ dần trì trai được tám muôn bốn ngàn ức năm lương thực, giờ mẹo trì trai được tám muôn ức năm lương thực, giờ thìn trì trai được sáu muôn ức năm lương thực, giờ tỵ trì trai được bốn muôn ức năm lương thực, giờ ngọ trì trai được năm trăm ngày lương thực.

Sau giờ ngọ không thành trai, mắc tội không được một phần công đức. Nói lương thực dư là nói dùng không cùng tận. Đời này có đủ y áo vật thực đều do đời quá khứ trì trai mà được. 

Hòa Thượng Đại Hạnh nói: Người Niệm Phật cần phải trì trai. Như một ngày được dư lương thực còn không thể nghĩ bàn huống là mười năm, trăm năm thì phước đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy, người Niệm Phật cần phải trì trai.

***