Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
 

CHƯƠNG CHÍN

RỘNG NHIẾP CÁC GIÁO
 

Pháp Môn Niệm Phật tổng trì biện tài vô ngại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và nguyện lực phương tiện trí huệ đều huệ đức đầy đủ, đều do Niệm Phật.

Niệm Phật như Bảo Châu Như Ý, khi có trong tay, mong cầu việc gì cũng được toại nguyện. Nếu tự mình Niệm Phật bố thí cho người khác. Dạy người khác Niệm Phật, đây chính là đang bố thí.

Do Niệm Phật nên diệt trừ các tội là trì giới, ác pháp không sanh là nhẫn nhục, đi đứng ngồi nằm niệm Danh Hiệu Phật không rời tâm miệng là tinh tấn, tin sâu không nghi, chí thành Niệm Phật, được sanh Tịnh Độ. 

Không sanh thối chuyển là thiền định, do lâu dụng công Niệm Phật Danh Hiệu, tất cả Kinh Giáo văn tự lần lược hiểu rõ là trí tuệ. Nên gọi Niệm Phật là thu nhiếp Lục Độ biện tài vô ngại.

Căn cứ vào Niệm Phật thu nhiếp Lục Độ có được quả báo tốt ở cõi Cực Lạc, nhờ có Niệm Phật Vãng Sanh Tịnh độ được ăn mặc tự nhiên, tiền của đầy dẫy thuộc về bố thí độ.

Nhờ Niệm Phật nên được Vãng Sanh về Cực Lạc được Liên Hoa thân đủ sáu thần thông thuộc trì giới độ. Nhờ Niệm Phật sanh về Tịnh Độ được thân đoan chánh có đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi cách đẹp thuộc nhẫn nhục độ.

Nhờ Niệm Phật được sanh về Tịnh độ được cây, nước, chim, rừng, Phật và Bồ Tát đều nói pháp, nghe tiếng ấy rồi đều tự nhiên sanh lòng Niệm Phật Pháp Tăng thuộc tinh tấn độ.

Nhờ Niệm Phật nên được Vãng Sanh về Cực Lạc, lại không có duyên khác, thường ở trong Tam Muội thuộc về Thiền Tịnh độ. Sanh về cõi Cực Lạc tự nhiên hiểu rõ tất cả các pháp thuộc trí huệ độ.

Vì thế Pháp Môn Niệm Phật thu nhiếp Lục Độ quả báo hơn trăm ngàn muôn ức lợi, nên Kinh Niết Bàn nói: Niệm Phật một hơi phân làm mười sáu phần, nếu có người bố thí chúng sanh cả Thế Giới trải qua ba tháng, so với mười sáu phần Niệm Phật chỉ bằng một phần công đức, một phần còn trội hơn công đức bố thí cả Thế Giới kể trên. Nên biết Niệm Phật vượt hẳn tài thí trăm ngàn ức bội phần.

***