Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo
 

CHƯƠNG BẢY

NGHI VÀ BÀI BÁNG NIỆM PHẬT 

MẮC TỘI NẶNG
 

Hỏi: Khen ngợi Niệm Phật có bao nhiêu công đức, bài báng Niệm Phật có bao nhiêu tội?

Đáp: Kinh Tạp Tập nói: Một lần chê bai, bài báng người Niệm Phật bị muôn kiếp đọa vào địa ngục Nê Lê. Một lần khen ngợi người Niệm Phật diệt được trăm kiếp tội cực trọng. 

Hòa Thượng Đại Hạnh nói: Người không chí tâm Niệm Phật lại chê báng Phật Pháp, bị đọa vào địa ngục A Tỳ, nhận các điều khổ, không có ngày ra.

Hỏi: Trong A Tỳ Địa Ngục có những hình cụ gì?

Đáp: Kinh Quán Phật Tam Muội nói: Địa ngục A Tỳ ngang dọc rộng đến tám muôn bốn ngàn do tuần, bảy lớp thành sắt, bảy lớp lưới sắt, bảy lớp tràng sắt, tám muôn bốn ngàn rừng gươm, tám muôn bốn ngàn chảo dầu sôi, chó đồng, rắn sắt, chim sắt đầy khắp trong ngục. Một người vào ngục đều thấy mình đầy ngục, nhiều người vào trong cũng không thấy có kẻ hở.

Ngục này chịu khổ rất dài, không có ngày ra, không có kẻ hở trong lúc hành hình suốt tám muôn đại kiếp. Sau đó mới ra khỏi lại bị đọa vào Súc Sanh do bài báng pháp Niệm Phật nên đọa vào trong địa ngục chịu khổ không có xen hở. Nếu không hồi tâm Niệm Phật không nhờ đâu mà ra khỏi. Nếu người chí tâm Niệm Phật thì các tội Vô Gián liền bị tiêu diệt.

Kinh Pháp Hoa nói: Thấy có người đọc tụng Kinh này, khinh chê ghen ghét sân hận trong lòng liền bị đọa vào địa ngục Vô Gián. Huống chi chê pháp Niệm Phật, người ấy còn nặng hơn người khinh chê người chép đọc tụng Kinh kia hơn muôn vạn bội phần. 

Vì vậy, Hòa Thượng Đại Hạnh dạy: Khi Niệm Phật phải luôn luôn nhẫn nhục, dù có bị đánh mắng cũng không oán hờn vì sợ chi ác thêm tội báo cho người kia.

Kinh Di Giáo nói: Giặc cướp công sức không gì hơn lòng sân nhuế, nó là lửa dữ, cần phải phòng bị, không cho nó xâm nhập vào. Lửa dữ có thể đốt cháy hết vật quý báu ở thế gian, còn lửa sân thiêu hết thất thánh tài, cho nên người Niệm Phật cần phải nhẫn nhục.

Kinh Hoa Nghiêm nói: Lòng sân khởi một niệm trăm vạn cửa chướng mở ra. 

Quán Kinh cũng nói: Khen ngợi tốt của người khác tự mình được công đức, dùng lời nói hung ác mắng người xấu, tự mình chịu tội báo.

Vì sao biết được?

Trong Báo Ân Kinh nói: Sa Di Huân Đề vì mắng một vị Thượng Tọa tiếng nói như chó sủa. Sa Di Huân Đề do một lời nói ác đó, trong năm trăm đời thường làm thân chó. Nên biết mắng người, mình tự bị tội. 

Kinh A Hàm nói: Có một người khen ngợi sự thắng diệu thiện sự của người tu đạo, trong năm trăm đời thường được tướng mạo tốt đẹp đoan chính, hơi miệng thường có mùi thơm trong sạch như Ưu Bát La hoa, dù nghịch gió đến bốn mươi dặm vẫn còn nghe hương. Nên biết, khen ngợi người khác đều được quả báo tốt, người Niệm Phật cần nên khen ngợi việc tốt của người. 

Kinh Pháp Hoa nói: Không nên nói tốt xấu, ngắn dài của người khác, chỉ chuyên Niệm Phật mau sanh Tịnh Độ, thoát khỏi trầm luân.

***