Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MỘT - ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP HAI - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP HAI - MÔN TỰ LỰC, THA LỰC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP BỐN - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP BỐN - MÔN ĐÃ ĐƯỢC VÃNG SINH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP NĂM - MÔN SO SÁNH CÔNG ĐỨC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP NĂM - MÔN SO SÁNH CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MƯỜI - MÔN PHÁ TRỪ NGHI HOẶC

NIỆM PHẬT CẢNH - TẬP MƯỜI - MÔN PHÁ TRỪ NGHI HOẶC

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo