Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH ĐỀ MỤC

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH ĐỀ MỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN MỘT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN HAI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH GIỚI TƯỚNG

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH GIỚI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN MỘT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN HAI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TRỘM CẤP

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TRỘM CẤP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI SÁT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI SÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỌNG NGỮ

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỌNG NGỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI HAI THÂN NAM NỮ CHẠM NHAU

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI HAI THÂN NAM NỮ CHẠM NHAU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÂM NHIỄM Ô PHẠM TÁM VIỆC

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÂM NHIỄM Ô PHẠM TÁM VIỆC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI CHE GIẤU TỘI NẶNG CỦA NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI CHE GIẤU TỘI NẶNG CỦA NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÙY THUẬN TỲ KHEO BỊ CỬ TỘI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÙY THUẬN TỲ KHEO BỊ CỬ TỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LÀM MAI MỐI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LÀM MAI MỐI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VÔ CỚ HỦY BÁNG NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VÔ CỚ HỦY BÁNG NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LẤY MỘT CHÚT PHẦN VÔ CỚ PHỈ BÁNG NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LẤY MỘT CHÚT PHẦN VÔ CỚ PHỈ BÁNG NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐẾN QUAN THƯA KIỆN NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐẾN QUAN THƯA KIỆN NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐỘ NỮ GIỚI XUẤT GIA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐỘ NỮ GIỚI XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỘI GIẢI TỘI CHO NI BỊ TỘI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỘI GIẢI TỘI CHO NI BỊ TỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI MỘT MÌNH LỘI QUA NƯỚC - VÀO THÔN VÀ ĐI SAU

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI MỘT MÌNH LỘI QUA NƯỚC - VÀO THÔN VÀ ĐI SAU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần