Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MỘT - GIẢI THÍCH LUẬT TỨ PHẦN THEO NAM TRUYỀN

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MỘT - GIẢI THÍCH LUẬT TỨ PHẦN THEO NAM TRUYỀN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN HAI

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN BA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN BỐN

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN NĂM - DO XẢ BỎ KHỔ LẠC

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN NĂM - DO XẢ BỎ KHỔ LẠC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN SÁU

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN SÁU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN BẢY

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN BẢY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN TÁM

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN TÁM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN CHÍN

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN CHÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI MỘT

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI HAI

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI BA

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI BỐN

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI NĂM

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI NĂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI SÁU

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI SÁU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI BẢY

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI BẢY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI TÁM

LUẬT THIỆN KIẾN TỲ BÀ SA - PHẦN MƯỜI TÁM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Đà La, Đời Tiêu Tề