Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬT TẠNG

BỘ LUẬT

BỘ LUẬT

Số bài: 25
BỘ LUẬT SỚ

BỘ LUẬT SỚ

Số bài: 31