Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG MỘT

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG MỘT

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG HAI

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG HAI

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG BA

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG BA

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển