Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

MỤC LỤC - LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

MỤC LỤC - LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

Việt dịch: Thích Như Điển

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG MỘT

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG MỘT

Việt dịch: Thích Như Điển

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG HAI

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG HAI

Việt dịch: Thích Như Điển

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG BA

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ - CHƯƠNG BA

Việt dịch: Thích Như Điển