Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ - PHẨM MỘT - PHẨM ĐỨC

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ - PHẨM MỘT - PHẨM ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 2
LUẬN TAM PHÁP ĐỘ - PHẨM HAI - PHẨM ÁC

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ - PHẨM HAI - PHẨM ÁC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ - PHẨM BA - PHẨM NƯƠNG DỰA

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ - PHẨM BA - PHẨM NƯƠNG DỰA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn