Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN PHẬT TÁNH

LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN MỘT - DUYÊN KHỞI

LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN MỘT - DUYÊN KHỞI

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN HAI - PHÁ CHẤP

LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN HAI - PHÁ CHẤP

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 3
LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN BA - HIỂN THỂ

LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN BA - HIỂN THỂ

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 2
LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN BỐN - BIỆN TƯỚNG

LUẬN PHẬT TÁNH - PHẦN BỐN - BIỆN TƯỚNG

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 10