Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN - TẬP BẢY - BIỆT GIẢI VĂN NGHĨA

0