Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM MỘT - PHẨM NĂM PHÁP

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM MỘT - PHẨM NĂM PHÁP

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM HAI - PHẨM PHÂN BIỆT TRÍ

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM HAI - PHẨM PHÂN BIỆT TRÍ

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM BA - PHẨM PHÂN BIỆT CÁC NHẬP

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM BA - PHẨM PHÂN BIỆT CÁC NHẬP

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM BỐN - PHẨM PHÂN BIỆT BẢY SỰ

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM BỐN - PHẨM PHÂN BIỆT BẢY SỰ

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 2
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM NĂM - PHẨM PHÂN BIỆT CÁC SỬ

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM NĂM - PHẨM PHÂN BIỆT CÁC SỬ

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 4
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM SÁU - PHẨM PHÂN BIỆT THÂU TÓM

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM SÁU - PHẨM PHÂN BIỆT THÂU TÓM

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 10
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM BẢY - PHẨM THIÊN VẤN LUẬN

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM BẢY - PHẨM THIÊN VẤN LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 15
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM TÁM - PHẨM NHIẾP TRẠCH

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM - PHẨM TÁM - PHẨM NHIẾP TRẠCH

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 2