Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN MỘT

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN MỘT

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN HAI

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN HAI

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BA

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BA

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BỐN

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN - PHẦN BỐN

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy