Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM MỘT - PHẨM ĐỨC HẠNH

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM MỘT - PHẨM ĐỨC HẠNH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ 

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM HAI - PHẨM THUYẾT PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM HAI - PHẨM THUYẾT PHÁP

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM BA - PHẨM MƯỜI CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM BA - PHẨM MƯỜI CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá
Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ