Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu.

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN SÁU

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN SÁU