Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu.

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN MỘT

Hán dịch: Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN NĂM

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN NĂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN SÁU

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN SÁU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN BẢY

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN BẢY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN TÁM

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN TÁM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN CHÍN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - PHẦN CHÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân