Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ LAI NHÂN QUẢ

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG MỘT

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG MỘT

Hán dịch: Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ NHÂN QUẢ - CHƯƠNG HAI

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI VỊ NHÂN QUẢ - CHƯƠNG HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG BA

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG BA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG BỐN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG BỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG NĂM

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG NĂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG SÁU

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG SÁU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG BẢY

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG BẢY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG TÁM

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG TÁM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG CHÍN

PHẬT THUYẾT KINH QUÁ KHỨ HIỆN TẠI NHÂN QUẢ - CHƯƠNG CHÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân