Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH PHƯỚC ĐỨC

Hán dịch: Sa Môn Tuệ Giác

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh

 

Đây là những điều Tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ.  Tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà.

Hôm đó, trời đã vào khuya, có một Thiên Giả hiện xuống thăm Ngài. Hào quang và vẻ đẹp của Thiên Giả làm sáng cả vườn cây.

Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn.

Vị Thiên Giả xin tham vấn Ngài bằng một bài kệ:

Thiên và Nhân thao thức

Muốn biết về phước đức

Để sống Đời an lành

Xin Thế Tôn chỉ dạy.

Đức Thế Tôn dạy bảo:

Lánh xa kẻ xấu ác

Được thân cận người hiền

Tôn kính bậc đáng kính

Là phước đức lớn nhất.

Sống trong môi trường tốt

Được tạo tác nhân lành

Được đi trên đường chánh

Là phước đức lớn nhất.

Có học, có nghề hay

Biết hành trì giới luật

Biết nói lời ái ngữ

Là phước đức lớn nhất.

Được cung phụng mẹ cha

Yêu thương gia đình mình

Được hành thiện thích hợp

Là phước đức lớn nhất.

Sống ngay thẳng, bố thí,

Giúp quyến thuộc, thân bằng

Hành xử không tỳ vết

Là phước đức lớn nhất.

Tránh không làm điều ác

Không say sưa nghiện ngập

Tinh cần làm việc lành

Là phước đức lớn nhất.

Biết khiêm cung lễ độ

Tri túc và biết ơn

Không bỏ dịp học đạo

Là phước đức lớn nhất.

Biết kiên trì, phục thiện

Thân cận giới Xuất Gia

Dự Pháp đàm học hỏi

Là phước đức lớn nhất.

Sống tinh cần, tỉnh thức

Học chân lý nhiệm mầu

Thực chứng được Niết Bàn

Là phước đức lớn nhất.

Chung đụng trong nhân gian

Tâm không hề lay chuyển

Phiền não hết, an nhiên,

Là phước đức lớn nhất.

Ai sống được như thế

Đi đâu cũng an toàn

Tới đâu cũng an lạc

Phước đức của tự thân.

***