Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN MỘT

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN MỘT

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN HAI

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN HAI

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BA

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BA

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BỐN

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN BỐN

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN NĂM

PHẬT THUYẾT KINH LĂNG GIÀ - PHẦN NĂM

Hán dịch: Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực