Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

Kinh điển tiểu thừa

1.1 - BỘ KINH A HÀM

1.1 - BỘ KINH A HÀM

Số bài: 5
1.2 - BỘ KINH TẬP

1.2 - BỘ KINH TẬP

Số bài: 10