Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

KINH ĐIỂN TIỂU THỪA

1.1 BỘ KINH A HÀM

1.1 BỘ KINH A HÀM

Số bài: 7
1.2 BỘ KINH TẬP

1.2 BỘ KINH TẬP

Số bài: 25