Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

Kinh điển đại thừa

2.1 BỘ BÁT NHÃ

2.1 BỘ BÁT NHÃ

Số bài: 14
2.2 BỘ BẢN DUYÊN

2.2 BỘ BẢN DUYÊN

Số bài: 5
2.3 BỘ BẢO TÍCH

2.3 BỘ BẢO TÍCH

Số bài: 53
2.4 BỘ HOA NGHIÊM

2.4 BỘ HOA NGHIÊM

Số bài: 80
2.5 BỘ PHÁP HOA

2.5 BỘ PHÁP HOA

Số bài: 59
2.6 BỘ NIẾT BÀN

2.6 BỘ NIẾT BÀN

Số bài: 96
2.7 BỘ ĐẠI TẬP

2.7 BỘ ĐẠI TẬP

Số bài: 112
2.8 BỘ KINH TẬP

2.8 BỘ KINH TẬP

Số bài: 82
2.9 CÁC BỘ KHÁC

2.9 CÁC BỘ KHÁC

Số bài: 22