Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

Kinh điển đại thừa

2.1 - BỘ BÁT NHÃ

2.1 - BỘ BÁT NHÃ

Số bài: 14
2.3 - BỘ BẢO TÍCH

2.3 - BỘ BẢO TÍCH

Số bài: 51
2.4 - BỘ HOA NGHIÊM

2.4 - BỘ HOA NGHIÊM

Số bài: 82
2.5 - BỘ PHÁP HOA

2.5 - BỘ PHÁP HOA

Số bài: 62
2.6 - BỘ NIẾT BÀN

2.6 - BỘ NIẾT BÀN

Số bài: 96
2.7 - BỘ ĐẠI TẬP

2.7 - BỘ ĐẠI TẬP

Số bài: 114
2.8 - BỘ KINH TẬP

2.8 - BỘ KINH TẬP

Số bài: 82
2.9 - CÁC BỘ KHÁC

2.9 - CÁC BỘ KHÁC

Số bài: 23