Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA

BỘ BÁT NHÃ

BỘ BÁT NHÃ

Số bài: 31
BỘ BẢN DUYÊN

BỘ BẢN DUYÊN

Số bài: 55
BỘ BẢO TÍCH

BỘ BẢO TÍCH

Số bài: 71
BỘ HOA NGHIÊM

BỘ HOA NGHIÊM

Số bài: 108
BỘ PHÁP HOA

BỘ PHÁP HOA

Số bài: 84
BỘ NIẾT BÀN

BỘ NIẾT BÀN

Số bài: 203
BỘ ĐẠI TẬP

BỘ ĐẠI TẬP

Số bài: 282
BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 168
CÁC BỘ KHÁC

CÁC BỘ KHÁC

Số bài: 55