Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

MỤC LỤC - PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MỘT - PHẨM TỰ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MỘT - PHẨM TỰ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM HAI - PHẨM THUẦN ĐÀ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM HAI - PHẨM THUẦN ĐÀ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM BA - PHẨM AI THÁN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM BA - PHẨM AI THÁN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM BỐN - PHẨM TRƯỜNG THỌ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM BỐN - PHẨM TRƯỜNG THỌ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM NĂM - PHẨM KIM CANG THÂN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM NĂM - PHẨM KIM CANG THÂN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM SÁU - PHẨM DANH TỰ CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM SÁU - PHẨM DANH TỰ CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM BẢY - PHẨM TỨ TƯỚNG

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM BẢY - PHẨM TỨ TƯỚNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TÁM - PHẨM TỨ Y

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM TÁM - PHẨM TỨ Y

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM CHÍN - PHẨM TÀ CHÁNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM CHÍN - PHẨM TÀ CHÁNH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI - PHẨM TỨ ĐẾ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI - PHẨM TỨ ĐẾ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TỨ ĐẢO

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM TỨ ĐẢO

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM NHƯ LAI TÁNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM NHƯ LAI TÁNH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM VĂN TỰ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM VĂN TỰ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM ĐIỂU DỤ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM ĐIỂU DỤ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM NGUYỆT DỤ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM NGUYỆT DỤ

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI SÁU - PHẨM BỒ TÁT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM ĐẠI CHÚNG SỞ VẤN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM ĐẠI CHÚNG SỞ VẤN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM HIỆN BỆNH

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM HIỆN BỆNH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh

PHẬT THUYÊT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM THÁNH HẠNH

PHẬT THUYÊT KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM THÁNH HẠNH

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh