Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

KỆ XƯNG TÁN BẢY VỊ PHẬT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư

Pháp Thiên, Đời Tống
 

TÁN PHẬT TỲ BÀ THI
 

Nặc Nga Nại Khánh.

Long Mãnh.

Hưu La Nẳng La Lộ.

Già Bố Nhĩ Đăng Ngật Lý.

Phán Bát Ngật Dụng.

Phạt La Tư Đản Mô.

Khất Xoa.

Nhĩ Xả Đản.

Vĩ Bát Thỉ Tha.

Năng Đệ Lý.

Bà Phược.

Ma Hộ Già Phán.

La Nga.

Nẳng Ma Nhĩ Đăng Tô.

Nga Đa.

Nga Đệ Dựng.

Đản Tha Nga.

Hằng Ấm.
 

TÁN PHẬT THỨC THI KHÍ
 

A Nan Đa Phan Lê Bà Phược Bà Nga Lê Tất Nhĩ.

Ninh Ma Nặc Duệ Ma Năng Bát La.

Xá Minh Khất Sử Tha.

Lộ Đản.

Bát La.

Già Thị Hẫu Duệ Nẳng Ê Đa Giả Đạt.

Mô Nẳng Mô Ngột Trư Hằng Tát Vị Thức Xí Ninh Nhĩ Nẳng Giả.
 

TÁN PHẬT TỲ XÁ PHÙ
 

Áo Vĩ Thấp Phược.

Bộ Vật.

Một Đặng.

Tán Nại La.

Già Địa Yết Đế Nặc Tăng Bà Nga Lư Già Nhĩ Phược Nga Đặng.

Nhi Giả.

Nhĩ Đẵng Vĩ Nẳng Duệ Nẳng Tạt.
 

TÁN PHẬT CÂU LƯU TÔN
 

Giả Tát Duệ.

Nô La Thị Minh.

Bát Lạ Đệ Vị Lý Giả Mậu Tỉ.

La Lăng Ngật Lí.

Đa Bà Đệ Phược Tôn Đà Lí Đạm.

Áo Nổ Mạt Phược.

Lâm Bổ Sáp Phán.

Nhĩ Phược Na Bộ Chứng.

Chứng Áo Nhĩ Ngật La.

Cự Tế Nại Ma Hạ Mẫu Minh Nại Lãm.
 

TÁN PHẬT CÂU NA HÀM MÂU NI
 

Vĩ Bà Lý Noa Vĩ Nga Hằng Một Khang Nẳng Khanh Hằng Bà.

Vĩ La Nghi Noa Tát Hằng Hằng Ê Đa Noa Già Lý Noa.

Yết Hằng Hằng Mô Vĩ Nga Đa Một Khang Nẳng Duệ Nẳng Chứng.

Tô La Khanh Chứng Yết Nẳng Yết Mẫu Ninh Nẳng Ma Ma Giả Hoặc.
 

TÁN PHẬT CA DIẾP BA
 

Bát La Hằng Bát Hằng Tả Nhĩ Ca La La Thấp Minh.

Ngẫu Lục Bà Hạ Bà La.

Tố Lý Giả Địa Ca Nhĩ Bát Đa.

Đế Nặc Tăng Lộ Câu.

Hằng Tao Tát Phược Nặc.

Nẳng Tỉ Vật.

Ninh Du.

Vật Na Một Gia.

Cảm Ca Xả Bát Nẳng Ma Địa Dựng.
 

TÁN PHẬT THÍCH CA MÂU NI
 

Phược Chỉ Gả.

Hưu Nặc Khang Bát La.

Đệ Mão Hưởng Lộ Đản.

Tố Lý Đạm.

Hưu Nặc Khang Lý Phược Bát Na Ma.

Sau Diệc Dụ Ninh Một Lý Đa.

Thiết Chỉ Dã.

Mẫu Ninh Bát La.

Nhĩ Bát Tát Hằng Tát Vị.

Nẳng Mô Phán La Ma Ca Ngư Ni Ca Giả Thiết Tất Đệ Lý.
 

TÁN BỒ TÁT TỪ THỊ
 

Dương Lai Hóa Chủ Vị Hằng Khang Giả Nẳng Ma Đỗ Sử Đa La Giả Tát Thổ.

Giả Tát Duệ.

Ca Nặc Nẳng Ma Hằng Lý Đa.

Ê Mao Địa.

Ngư Hằng Bát Thực Đế Nhĩ Tô Nga Đa Tất Lật Thể Vĩ Đạm.

Tát Phược Hằng Ma Nẳng Cảm Bát La Noa Đỗ Thấp Minh Hằng Vị Tát.
 

MỘT ĐOẠN VỀ HỒI HƯỚNG KẾT TÁN
 

Tốt Đỗ Hằng Phược Ma Giả Phong Bát Đa Nhĩ Nẳng Nẳng Đệ Đa Nẳng Nẳng.

Nghiệt Chứng Tả Sắt Ngật Ma Mão Địa Tát Hằng Áo Giả Hằng Bôn.

Ni Giả Mâu Bà Nhĩ Hằng Ma Bát La Nhĩ Đạm Ninh La Một Giả Tất Đế.

Nẳng Bà Áo Đỗ Tát Hằng Phược.

Phong Bát Đa.

Nhĩ Nẳng Tát Hằng Phược Tam Ma Bát Đa.

Quá khứ bảy Phật con tán rồi

Vị lai Từ Thị sẽ xưng dương

Con nay tạo phước lợi vô biên

Nguyện các chúng sanh đồng giải thoát.

*