Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN - PHẦN MỘT - BẢN ĐỊA

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN - PHẦN MỘT - BẢN ĐỊA

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 14