Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MỘT

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MỘT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG HAI

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG HAI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG BA

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG BA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG BỐN

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG BỐN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG NĂM

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG NĂM

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG SÁU

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG SÁU

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG BẢY

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG BẢY

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG TÁM

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG TÁM

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG CHÍN

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG CHÍN

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MƯỜI

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MƯỜI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MƯỜI MỘT

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MƯỜI MỘT

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MƯỜI HAI

ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ - CHƯƠNG MƯỜI HAI

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển