Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN MỘT - NÓI VỀ XUẤT XỨ CỦA KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN MỘT - NÓI VỀ XUẤT XỨ CỦA KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN HAI - THỜI GIAN GIẢNG NÓI KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN HAI - THỜI GIAN GIẢNG NÓI KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN BA - PHẬT NÓI KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN BA - PHẬT NÓI KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN BỐN - NÓI VỀ CÁC KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN BỐN - NÓI VỀ CÁC KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN NĂM - NÓI VỀ NGHI THỨC CỦA KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN NĂM - NÓI VỀ NGHI THỨC CỦA KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN SÁU - THỊ HIỆN KINH GIÁO

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN SÁU - THỊ HIỆN KINH GIÁO

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN BẢY - LÀM SÁNG TỎ NGHĨA KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN BẢY - LÀM SÁNG TỎ NGHĨA KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN TÁM - GIẢI THÍCH Ý KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN TÁM - GIẢI THÍCH Ý KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN CHÍN - NÓI VỀ LỢI ÍCH CỦA KINH

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN CHÍN - NÓI VỀ LỢI ÍCH CỦA KINH

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN MƯỜI - BIỂU THỊ KINH VIÊN

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM - PHẦN MƯỜI - BIỂU THỊ KINH VIÊN

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường