Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 11
PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN

PHẬT THUYẾT KINH NIỆM PHẬT VIÊN ĐỐN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 3
PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH A SOA MẠT BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG

PHẬT THUYẾT KINH VÔ CẤU XỨNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

QUÊ HƯƠNG CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 13
PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 3