Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

PHẬT THUYẾT KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

PHẬT THUYẾT KINH SÁU ĐIỀU THIẾT YẾU CHO BÀ LÃO

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Nguyên Thuận