Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

TRUYỆN CÁC VỊ TỲ KHEO NI

Tác giả: Ngài Bảo Xướng, Đời Lương
Việt dịch: Chúc Giải, Huệ Hạnh, Diệu Tuyền

Số bài: 66
HẠNH TẠNG DỊCH TỪ PALI

HẠNH TẠNG DỊCH TỪ PALI

Việt dịch: Tỳ Kheo Indacanda

VI DIỆU PHÁP

VI DIỆU PHÁP

Việt dịch: Hoà Thượng Thích Minh Châu

PHẬT THUYẾT KINH LỤC TẬP ĐỘ

PHẬT THUYẾT KINH LỤC TẬP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Khương Tăng Hội, Đời Ngô
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA BẢN SINH TÂM ĐỊA QUÁN

Hán dịch: Ngài Bát Nhã, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Châu