Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

CHƯƠNG PHÁT BỒ ĐỀ TÂM CỦA KINH HOA NGHIÊM

CHƯƠNG PHÁT BỒ ĐỀ TÂM CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

BÀI TỤNG BA MƯƠI MÔN VỀ QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM THẤT TỰ

BÀI TỤNG BA MƯƠI MÔN VỀ QUÁN PHÁP GIỚI CỦA HOA NGHIÊM THẤT TỰ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Quảng Trí

Số bài: 9
GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

GIỚI LUẬT LÀ NỀN TẢNG CĂN BẢN

Giảng giải: Hòa Thượng Hư Vân

CHỈ QUÁN NGHĨA LỆ

CHỈ QUÁN NGHĨA LỆ

Giảng giải: Sa Môn Thích Trạm Nhiên, Đời Đường

Số bài: 7
TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 37
CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM

CHỈ QUY KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

Số bài: 10
KỆ ĐẢNH LỄ TÁN THÁN VIỆC VÃNG SANH

KỆ ĐẢNH LỄ TÁN THÁN VIỆC VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 5
BÀI THƠ PHÍ NHÀN

BÀI THƠ PHÍ NHÀN

Tác giả: Đại Sư Hám Sơn

KIM CANG TY

KIM CANG TY

Giảng giải: Sa Môn Thích Trạm Nhiên, Đời Đường

Số bài: 3
VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

CHƯƠNG LẬP TAM BẢO TRONG PHẨM MINH PHÁP KINH

CHƯƠNG LẬP TAM BẢO TRONG PHẨM MINH PHÁP KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 8
NĂM GIÁO CHỈ QUÁN CỦA KINH HOA NGHIÊM

NĂM GIÁO CHỈ QUÁN CỦA KINH HOA NGHIÊM

Giảng giải: Pháp Sư Đạt Bửu

Số bài: 6
PHÁP MÔN VỀ TAM MUỘI CÁC PHÁP VÔ TRÁNH

PHÁP MÔN VỀ TAM MUỘI CÁC PHÁP VÔ TRÁNH

Giảng giải: Thiền Sư Tư Đại, Đời Trần

Số bài: 9
NGHĨA AN LẠC HẠNH TRONG KINH PHÁP HOA

NGHĨA AN LẠC HẠNH TRONG KINH PHÁP HOA

Giảng giải: Thiền Sư Tư Đại, Đời Trần

Số bài: 2
NGŨ PHƯƠNG TIỆN NIỆM PHẬT MÔN

NGŨ PHƯƠNG TIỆN NIỆM PHẬT MÔN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

PHÁP HOA TAM MUỘI HÀNH SỰ VẬN TƯỞNG BỔ TRỢ NGHI

PHÁP HOA TAM MUỘI HÀNH SỰ VẬN TƯỞNG BỔ TRỢ NGHI

Giảng giải: Sa Môn Thích Trạm Nhiên, Đời Đường

QUAN MẠCH NGHĨA KÝ CỦA HOA NGHIÊM

QUAN MẠCH NGHĨA KÝ CỦA HOA NGHIÊM

Giảng giải: Sa Môn Pháp Tạng, Đời Đường

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN CHÚ KHÓA PHÁP

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN CHÚ KHÓA PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT

SÁU CỬA VÀO ĐỘNG THIẾU THẤT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 10