Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

TÂN KHẮC LƯỢNG XỨ NẶNG NHẸ NGHI

TÂN KHẮC LƯỢNG XỨ NẶNG NHẸ NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 11
PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN

PHÁP GIỚI THỨ ĐỆ SƠ MÔN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

Số bài: 60
NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA

NHẤT THIẾT ÂM NGHĨA

Giảng giải: Sa Môn Tuệ Lâm

Số bài: 987
ĐÀM TÂN VĂN TẬP

ĐÀM TÂN VĂN TẬP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hồ U Trinh

Số bài: 62
LÔ SƠN KÝ

LÔ SƠN KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Trần Thuấn Du

Số bài: 10
THÍCH MÔN CHƯƠNG PHỤC NGHI

THÍCH MÔN CHƯƠNG PHỤC NGHI

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thích Đạo Tuyên, Đời Đường

THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN

THÍCH THIỀN BA LA MẬT THỨ ĐỆ PHÁP MÔN

Giảng giải: Đại Sư Thiên Thai

Số bài: 8
THUYẾT TỘI YẾU HÀNH PHÁP

THUYẾT TỘI YẾU HÀNH PHÁP

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh, Đời Đường

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH U TÁN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH U TÁN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Khuy Cơ, Đời Đường

Số bài: 11
TÍN TÂM MINH

TÍN TÂM MINH

Giảng giải: Pháp Sư Tăng Xán, Đời Tùy

TỊNH ĐỘ CẢNH QUÁN YẾU MÔN

TỊNH ĐỘ CẢNH QUÁN YẾU MÔN

Giảng giải: Đại Sư Hưng Giáo, Đời Nguyên

VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BA ĐỀ XÁ NGUYỆN SINH KỆ CHÚ

VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BA ĐỀ XÁ NGUYỆN SINH KỆ CHÚ

Giảng giải: Bồ Tát Bà Tẩu Bàn Đầu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 11
BIỆT TRUYỆN VỀ SA MÔN HỘ PHÁP ĐỜI ĐƯỜNG LÀ NGÀI PHÁP LÂM

BIỆT TRUYỆN VỀ SA MÔN HỘ PHÁP ĐỜI ĐƯỜNG LÀ NGÀI PHÁP LÂM

Giảng giải: Sa Môn Thích Ngạn Tông, Đời Đường

Số bài: 9
CA ĐINH TỲ KHEO THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

CA ĐINH TỲ KHEO THUYẾT ĐƯƠNG LAI BIẾN KINH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

TẬP HỢP DANH NGHĨA CỦA PHÁP MÔN

TẬP HỢP DANH NGHĨA CỦA PHÁP MÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 7
ĐỨC PHẬT NÓI VỀ SỰ CÚNG THÍ TỔ TIÊN VÀ NGẠ QUỶ

ĐỨC PHẬT NÓI VỀ SỰ CÚNG THÍ TỔ TIÊN VÀ NGẠ QUỶ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

Số bài: 3