Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Châu Da Xá Quật, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH CÙ ÐÀM DI KÝ QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH CÙ ÐÀM DI KÝ QUẢ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Giản, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH TỆ MA THỬ TÔN GIẢ MỤC LIÊN

PHẬT THUYẾT KINH TỆ MA THỬ TÔN GIẢ MỤC LIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LY THÙY

PHẬT THUYẾT KINH LY THÙY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BỆ MA TÚC

PHẬT THUYẾT KINH BỆ MA TÚC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TỲ BÀ THI

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TỲ BÀ THI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NƯỚC SÔNG HẰNG

PHẬT THUYẾT KINH NƯỚC SÔNG HẰNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI HẠ

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI HẠ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG TA KIỆT LA GIẢNG NÓI ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG TA KIỆT LA GIẢNG NÓI ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH THÂN PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH THÂN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Đời Tùy

PHẬT THUYẾT KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG

PHẬT THUYẾT KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bà La, Đời Lương

PHẬT THUYẾT KINH A XÀ THẾ VƯƠNG NỮ A THUẬT ĐẠT BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH A XÀ THẾ VƯƠNG NỮ A THUẬT ĐẠT BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ÁT BA LA DIÊN VẤN CHỦNG TÔN

PHẬT THUYẾT KINH ÁT BA LA DIÊN VẤN CHỦNG TÔN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Ðàm Vô Lan, Ðời Ðông Tấn

PHẬT THUYẾT KINH BẢO ĐẠI ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH BẢO ĐẠI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống