Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

PHẬT THUYẾT KINH VIÊN GIÁC

Hán dịch: Sa Môn Phật Đà Đa La
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Quang

Số bài: 12
PHẬT THUYẾT KINH HIỂN VÔ BIÊN PHẬT ĐỘ CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH HIỂN VÔ BIÊN PHẬT ĐỘ CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Bửu Hà

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Đồng Tiến

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Ngài Thí Hộ Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Sa Môn Thích Bửu Hà

PHẬT THUYẾT KINH DỤ NƯỚC BIỂN

PHẬT THUYẾT KINH DỤ NƯỚC BIỂN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH CÙ ÐÀM DI KÝ QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH CÙ ÐÀM DI KÝ QUẢ

Hán dịch: Ngài Huệ Giản, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Thân An, Minh Quý

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

Hán dịch: Ngài Bồ Đề Lưu Chí, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT KINH TỆ MA THỬ TÔN GIẢ MỤC LIÊN

PHẬT THUYẾT KINH TỆ MA THỬ TÔN GIẢ MỤC LIÊN

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH LY THÙY

PHẬT THUYẾT KINH LY THÙY

Hán dịch: Tam tạng Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH BỆ MA TÚC

PHẬT THUYẾT KINH BỆ MA TÚC

Hán dịch: Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN VỀ BỒ ĐỀ

PHẬT THUYẾT KINH VĂN THÙ SƯ LỢI THỈNH VẤN VỀ BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TỲ BÀ THI

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TỲ BÀ THI

Hán dịch: Ngài Pháp Thiên, Đời Tống
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

PHẬT THUYẾT KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Nhiếp Đạo Chơn, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Huyền Thanh

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH NƯỚC SÔNG HẰNG

PHẬT THUYẾT KINH NƯỚC SÔNG HẰNG

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI HẠ

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI HẠ

Hán dịch: Ngài Pháp Hiền, Đời Tống
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH SỐ

PHẬT THUYẾT KINH SỐ

Hán dịch: Ngài Pháp Cự, Đời Tây Tấn
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH LY THUỲ

PHẬT THUYẾT KINH LY THUỲ

Hán dịch: Ngài Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn
Việt dịch:Hòa Thượng Thích Chánh Lạc

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHỨT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHỨT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Châu Da Xá Quật
Việt dịch: Huyền Thanh

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG TA KIỆT LA GIẢNG NÓI ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG TA KIỆT LA GIẢNG NÓI ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống
Việt dịch: Tuệ Khai