Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

CÁC BỘ KHÁC

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

PHẬT THUYẾT KINH THẦN CHÚ THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Ngài Châu Da Xá Quật, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH CÙ ÐÀM DI KÝ QUẢ

PHẬT THUYẾT KINH CÙ ÐÀM DI KÝ QUẢ

Hán dịch: Ngài Huệ Giản, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

PHẬT THUYẾT KINH THẾ GIAN XUẤT HIỆN BỐN LOẠI NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Việt dịch: Cư Sĩ Thân An, Cư Sĩ Minh Quý

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

PHẬT THUYẾT KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

PHẬT THUYẾT KINH TỆ MA THỬ TÔN GIẢ MỤC LIÊN

PHẬT THUYẾT KINH TỆ MA THỬ TÔN GIẢ MỤC LIÊN

Hán dịch: Ngài Chi Khiêm, Đời Ngô

PHẬT THUYẾT KINH LY THÙY

PHẬT THUYẾT KINH LY THÙY

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH HIỂN VÔ BIÊN PHẬT ĐỘ CÔNG ĐỨC

PHẬT THUYẾT KINH HIỂN VÔ BIÊN PHẬT ĐỘ CÔNG ĐỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Việt dịch: Sa Môn Thích Bửu Hà

PHẬT THUYẾT KINH BỆ MA TÚC

PHẬT THUYẾT KINH BỆ MA TÚC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TỲ BÀ THI

PHẬT THUYẾT KINH PHẬT TỲ BÀ THI

Hán dịch: Đại Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Việt dịch: Sa Môn Thích Tâm Hạnh

Số bài: 2
PHẬT THUYẾT KINH NƯỚC SÔNG HẰNG

PHẬT THUYẾT KINH NƯỚC SÔNG HẰNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Cự, Đời Tây Tấn

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI HẠ

PHẬT THUYẾT KINH GIẢI HẠ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG TA KIỆT LA GIẢNG NÓI ĐẠI THỪA

PHẬT THUYẾT ĐỨC PHẬT VÌ VUA RỒNG TA KIỆT LA GIẢNG NÓI ĐẠI THỪA

Hán dịch: Ngài Thi Hộ, Đời Tống

Việt dịch: Cư Sĩ Tuệ Khai

PHẬT THUYẾT KINH TINH XÁ ĐẦU VOI

PHẬT THUYẾT KINH TINH XÁ ĐẦU VOI

Hán dịch: Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Đời Tuỳ

PHẬT THUYẾT KINH THÂN PHÁP

PHẬT THUYẾT KINH THÂN PHÁP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Hiền, Đời Tống

Việt dịch: Cư Sĩ Bùi Đức Huề

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

Hán dịch: Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Đời Tuỳ

PHẬT THUYẾT KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG

PHẬT THUYẾT KINH LỜI DẠY CUỐI CÙNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Tâm Châu

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TẠNG

PHẬT THUYẾT KINH BỒ TÁT TẠNG

Hán dịch: Ngài Tăng Già Bà La, Đời Lương