Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TỲ ĐÀM

LUẬN CÂU XÁ

LUẬN CÂU XÁ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 8
LUẬN DUYÊN SANH

LUẬN DUYÊN SANH

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Uất Lăng Ca

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đạt Ma Cấp Đa, Đời Tùy

LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Thánh Từ Thị

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN LUẬN

BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN LUẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

Số bài: 2
NGỘ TÁNH LUẬN

NGỘ TÁNH LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đạt Ma, Đời Lương

LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

LUẬN NHIẾP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư A Tăng Già Tác, Đời Hậu Ngụy

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Đà Phiến Đa, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 4
LUẬN NHẬP A TỲ ĐẠT MA

LUẬN NHẬP A TỲ ĐẠT MA

Giảng giải: Sa Môn Tắc Kiến Đà La

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN ĐẠI THỪA BẢO YẾU NGHĨA

LUẬN ĐẠI THỪA BẢO YẾU NGHĨA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn

Số bài: 12
LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

LUẬN CHƯ GIÁO QUYẾT ĐỊNH DANH NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Thánh Từ Thị

LUẬN THÍCH MA HA DIỄN

LUẬN THÍCH MA HA DIỄN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phiệt Đề Ma, Đời Diêu Tần

Số bài: 45
LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THẬT NGHĨA SỚ

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ THẬT NGHĨA SỚ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tất Địa La Mạt Để

Số bài: 2
LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ

LUẬN A TỲ ĐẠT MA CÂU XÁ

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA

LUẬN A TỲ ĐẠT MA ĐẠI TỲ BÀ SA

Giảng giải: Năm trăm Đại La Hán tạo luận

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ

LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHÁT TRÍ

Giảng giải: Tôn Giả Ca Đa Diễn Nư Tử

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Phân Biệt Minh

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Tạng Pháp Sư Ba La Phả Mật Đa La

Số bài: 27
LUẬN CỨU CÁNH NHẤT THỪA BẢO TÁNH

LUẬN CỨU CÁNH NHẤT THỪA BẢO TÁNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Lặc Na Ma Đề, Đời Hậu Ngụy

Số bài: 2
LUẬN ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN

LUẬN ĐẠI THỪA QUẢNG NGŨ UẨN

Giảng giải: Bồ Tát An Tuệ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

Số bài: 3
TRUNG LUẬN

TRUNG LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Số bài: 27