Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TỲ ĐÀM

LUẬN CÂU XÁ

LUẬN CÂU XÁ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Số bài: 8
LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

LUẬN ĐẠI THỪA NGŨ UẨN

Tác giả: Ngài Thế Thân Bồ Tát
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Nhất Chân

Số bài: 8
DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

DU GIÀ THẬP BÁT HỘI CHỈ QUY KINH KIM CANG ĐỈNH

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Huyền Thanh

LUẬN KIM CANG ĐỈNH DU GIÀ TRUNG PHÁT TÂM A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ

LUẬN KIM CANG ĐỈNH DU GIÀ TRUNG PHÁT TÂM A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP

PHẬT THUYẾT LUẬN A TỲ ĐÀM VỀ SỰ THẾ GIỚI THÀNH LẬP

Hán dịch: Ngài Trần Chơn Đế
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Như Điển

Số bài: 25