Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TỲ ĐÀM

LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Tác giả: Đại Sư Tăng Triệu
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực