Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TRUNG QUÁN

THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN

THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN

Tác giả: Ngài Hoài Cảm, Đời Đường
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Pháp Chánh

Số bài: 12
LUẬN TỤNG KINH NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

LUẬN TỤNG KINH NĂNG ĐOẠN KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Tác giả: Ngài Vô Trước Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Nghĩa Tịnh, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Huệ

LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Tác giả: Ngài Đại Vực Long Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Thi Hộ Đẳng, Đời Tống
Việt dịch: Nguyên Huệ

DU GIÀ TẬP YẾU DIỆM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN KHỞI TỪ A NAN

DU GIÀ TẬP YẾU DIỆM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN KHỞI TỪ A NAN

Hán dịch: Ngài Bất Không, Đời Đường
Việt dịch: Quảng Minh

THÀNH THẬT LUẬN

THÀNH THẬT LUẬN

Tác giả: Ngài Ha Lê Bạt Ma
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Diêu Tần
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Nghiêm

Số bài: 202
LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

LUẬN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT

Hán dịch: Vô Trước Bồ Tát tạo Tùy Đạt Ma Cấp Đa
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 3
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Tác giả: Ngài Tam Bảo Tôn Bồ Tát - Đại Vực Long Bồ Tát
Hán dịch: Ngài Tống Thi Hộ
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 8
LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU

LUẬN ĐẠI TRƯỢNG PHU

Tác giả: Bồ Tát Đề Bà La
Hán dịch: Ngài Đạo Thái, Đời Bắc Lương
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Quang

Số bài: 29
LUẬN THÍCH KINH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

LUẬN THÍCH KINH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Tác giả: Bồ Tát Vô Trước
Hán dịch: Ngài Bồ Tát Thế Thân, Đời Đường
Việt dịch: Nguyên Huệ

Số bài: 3