Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TRUNG QUÁN

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân

Số bài: 3
THÀNH THẬT LUẬN

THÀNH THẬT LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ha Lê Bạt Ma

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 202
THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN

THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoài Cảm, Đời Đường

Số bài: 12
ĐẠI TỲ KHEO TAM THIÊN OAI NGHI

ĐẠI TỲ KHEO TAM THIÊN OAI NGHI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư An Thế Cao, Đời Hậu Hán

Số bài: 6
LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

LUẬN PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Đại Vực Long

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

DU GIÀ TẬP YẾU DIỆM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN KHỞI TỪ A NAN

DU GIÀ TẬP YẾU DIỆM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN KHỞI TỪ A NAN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

SA DI NI LY GIỚI VĂN

SA DI NI LY GIỚI VĂN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Sa La Ba, Đời Nguyên

LUẬN THÍCH KINH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

LUẬN THÍCH KINH NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Giảng giải: Bồ Tát Vô Trước, Bồ Tát Thế Thân

Số bài: 3
DỊ BỘ TÔNG LUẬN

DỊ BỘ TÔNG LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

LUẬN VỀ MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Bồ Tát Tịnh Ý

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

LUẬN PHẬT THỪA TÔNG YẾU

LUẬN PHẬT THỪA TÔNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thái Hư

Số bài: 4
LUẬN DUY THỨC

LUẬN DUY THỨC

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã Lưu Chi, Đời Nguyên Ngụy

Số bài: 2
LUẬN BẢN NHIẾP ĐẠI THỪA

LUẬN BẢN NHIẾP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 11
ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YẾU

ĐẠI TUỆ ĐỘ KINH TÔNG YẾU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Nguyên Hiểu, Đời Đường

Số bài: 6
BA MƯƠI BÀI LUẬN TỤNG DUY THỨC

BA MƯƠI BÀI LUẬN TỤNG DUY THỨC

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

NGHI QUỸ KIÊN LAO ĐỊA THIÊN

NGHI QUỸ KIÊN LAO ĐỊA THIÊN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiện Vô Uý, Đời Đường

LUẬN TẬP CHƯ PHÁP BẢO TỐI THƯỢNG NGHĨA

LUẬN TẬP CHƯ PHÁP BẢO TỐI THƯỢNG NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Thiện Tịch

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN ĐẠI THỪA DUYÊN SINH

LUẬN ĐẠI THỪA DUYÊN SINH

Giảng giải: Thánh Giả Uất Lăng Già

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bất Không, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN KIM CANG KẾ

LUẬN KIM CANG KẾ

Giảng giải: Bồ Tát Pháp Xứng

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

LUẬN TẬP ĐẠI THỪA TƯỚNG

LUẬN TẬP ĐẠI THỪA TƯỚNG

Giảng giải: Bồ Tát Giác Cát Tướng Trí

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống