Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TRUNG QUÁN

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Ma Già Đà Da Xá

HAI MƯƠI NĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

HAI MƯƠI NĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiên Tức Tai, Đời Tống

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 21
 KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Số bài: 3
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kim Cang Trí, Đời Đường

Số bài: 12