Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TRUNG QUÁN

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Hán dịch: Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Đức Niệm

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

HAI MƯƠI NĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

HAI MƯƠI NĂM ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Việt dịch: Cư Sĩ Hồng Nhơn

Số bài: 21
KINH PHÁP BẢO ĐÀN

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

Hán dịch: Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Duy Lực

Số bài: 3
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Số bài: 12