Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät laø giaùc ngoä töï taùnh
Kinh Ñieån Phaät Thuyeát vieân maõn ñuùng nghóa laø hoïc taäp vaø chuyeân tu

daitangkinh.vn

BỘ TỊNH ĐỘ

5.2 BỘ KINH TẬP

5.2 BỘ KINH TẬP

Số bài: 50
5.3 BỘ LUẬT TẬP

5.3 BỘ LUẬT TẬP

Số bài: 4
5.4 BỘ LUẬN TẬP

5.4 BỘ LUẬN TẬP

Số bài: 10
5.5 BỘ SỚ TẬP

5.5 BỘ SỚ TẬP

Số bài: 5
5.6 BỘ SỬ TRUYỆN

5.6 BỘ SỬ TRUYỆN

Số bài: 6